Vi har en miljö att värna om - Din och vår.

Som tryckeri ligger vi långt fram på miljösidan, vilket kommer att vara ett överlevnadskrav för de flesta företag, såväl i den grafiska branschen som i övriga branscher. Bergs Grafiska levererar sedan 1998 trycksaker i Stockholmsområdet med el-bil. Vi producerar dina trycksaker med optimal miljöhänsyn. Miljökraven i samhället och näringsliv bygger mycket på "Agenda 21" som bl.a innebär att:

Den som förorenar får även betala kostnaden för sin förorening.
Miljöinstanser tillämpar "försiktighetsprincipen" som innebär att om man inte vet om något är/innehåller miljöfarliga ingredienser, skall man utgå från att det är miljöfarligt.

 
Internationella handelskammaren har utgivit instruktioner till företag om att:

 • Företag skall prioritera miljöarbetet.
 • Integrera miljöfrågorna i verksamhetens styrning.
 • Sträva efter kontinuerlig förbättring.
 • Genomföra utbildning för att öka motivationen och förståelsen.
 • Att lämna in kommande förändringar till förhandsbedömning.
 • Utveckla och tillhandahålla miljövänliga produkter.
 • Ställa samma krav på underentreprenören som på sig själva.
 • Verka för öppenhet i miljöfrågor.
FAKTOR 10 kan komma att bli något att ta hänsyn till. Faktor 10 innebär att man skall minska insatsvaror och avfall till 1/10 av dagens nivå inom 30-40 år.

Kommunala miljöchefer jobbar alltmer efter strängare regler som är framtagna av Sundsvalls kommun och tillämpas av allt fler kommuner.

I den nya miljöbalken som är på gång kommer bl.a följande förändringar:

 • Miljöansvar kommer att läggas på t ex kreditgivare och styrelse, som kan bli bestraffade för överträdelser om man lånar t ex lånar ut pengar eller sitter i styrelsen för en verksamhet som förorenar.
 • Miljökvalitetsnormen innebär att gränsvärden hela tiden blir tuffare.
 • Miljöorganisationer(minst 2000 medlemmar) kan blir part i miljömål och väcka åtal.

Vilken betydelse har miljön för grafiska branschen ?

Allt fler kunder och leverantörer är medvetna om att de kan ställa höga krav, då detta är ett led i den egna miljömedvetenheten och profileringen.

 • Storföretagen ställer kontinuerligt större krav på underlveverantörer eftersom man själva har gått in för miljöarbetet och har därmed förbundit sig till det.
 • Allmänhetens krav på miljön ökar hela tiden. Fenomenet är globalt och kommer förmodligen att bestå eftersom det står så starka internationella krafter bakom.
 • Konkurrens inom de flesta branscher driver företagen till att använda miljön som ett "mervärde" och argument mot kunden. Detta medför att företag som har Svanenmärkning eller ISO 14000 och EMAS kommer att marknadsföra detta, som i sin tur leder till ökad kundmedvetenhet som därmed resulterar i högre krav.

Grunden i miljöarbete är ordning och reda !

Miljöarbete kostar pengar, men ger också pengar tillbaka genom:

 • Klokare energianvändning
 • Klokare vattenförbrukning
 • Källsortering och mindre avfall- ger lägre destruktionskostnader
 • Minskat spill och makulation
 • Personalvård och personalengagemang
 • Bättre arbetsmiljö


Miljö:
Startsida Miljö
Svanenmärkning
Miljöarbetet
Tvättvätskor